Info om covid-19 og markedet

Info regarding covid-19 and the market

Grunnet situasjonen rundt covid-19, må vi dessverre avlyse årets marked for publikum. Vi ønsker fortsatt å holde et arrangement, men da kun for deltagere. Dette blir i så fall et spleiselag der alle deltagere er med på å betale for leie av plassen og for bålved ettersom inntektene fra publikum bortfaller. Øvrige elementer som underholdning og salg av mat og drikke, håndteres ikke av laget, men det er selvsagt åpent for deltagere å gjøre dette på eget initiativ så lenge det er innenfor myndighetenes gjeldende bestemmelser.

 

Myndighetene åpner 7. mai for arrangementer opp til 50 personer og sikter på å åpne for opp til 200 personer fra 15. juni. Vi planlegger derfor at det blir mulighet for å kunne lage et lukket marked 4.-6. september. Det kan være at vi må sette en maks grense på antall deltagere i tråd med bestemmelsene som settes. Det er viktig at alle følger smittevernsregler og vi må være ekstra nøye på at deltagere er korrekt registrert, både i forbindelse med påmelding og deltagelse.

For våre tilreisende fra utlandet, så er det viktig å merke seg at inntil videre må alle tilreisende settes i 14 dagers karantene. Norge har for tiden en meget streng grensekontroll og myndighetene pålegger alle 14 dagers karantene. Alle som kommer inn til Norge, må også regne med kontroll av varer og bagasje på grensen.

Vi oppdaterer denne nettsiden fortløpende slik at den er i tråd med gjeldende regler og retningslinjer fra myndighetene.

Når arrangementet nærmer seg, kommer vi tilbake med detaljer om hvordan det faktisk blir og hvordan vi må forholde oss til situasjonen. Vi vet heller ikke hvor mye vi må ta i deltageravgift til spleiselaget. Leie av plassen koster det samme uansett, og mengden ved tilpasser vi selvsagt antall deltakere.

OPPSUMMERT: Slik prognosene ser ut, kan vi altså ha et spleiselag kun for vikinger med et tak på 200 deltagere. VELKOMMEN! :-)

Til påmelding

Due to the covid-19 situation, we are sorry that we unfortunately have to cancel this year's market for the public audience. We would still like to have an event, but only for participants. In this case, as we'll have no income from the public audience, we will ask for a fee from all participants to pay for renting the area and for firewood so that we break even financially. Other parts of the market such as entertainment and sale of food and beverages, will not be handled by Gjallarstadir. However, participants may of course arrange this on their own as long as it's according to the authorities' current decisions.

As of May 7th, the authorities will open for events up to 50 people and aim to open for events up to 200 on June 15th. Because of this, we are planning towards a private market September 4th-6th. We might have to limit the number of participants according to governmental guidelines. It is important that everyone obeys the rules to avoid contamination and we must be extra careful that all participants are correctly registered, both when registering and during the market.

For our visiting guests from abroad, it is important to be aware that, until further notice, all travellers from abroad must be in quarantine for 14 days. For the moment, Norway has a quite strict border control and the authorities demand quarantine for everyone who crosses the border. All travellers should also count on that goods and luggage will be checked at the border.

We will update this website accordingly to the current rules and guidelines as provided from the authorities.

As we are getting closer to the event, we will inform you with details on how we will manage the situation and the market. At the moment, we don't know how much we would have to charge for the market. The renting cost of the area is a fixed rate and we will of course adjust how much firewood we'll acquire to the number of participants.

SUMMARY: How it looks now, we might be able to arrange an event only for Vikings, limited to 200 people. WELCOME! :-)

To the registration

  • Facebook - Black Circle

Besøksadresse:

Åråsveien 16 a,

2007 Kjeller, LILLESTRØM