top of page

Info om covid-19 og markedet

Info regarding covid-19 and the market

OPPDATERT 8. JULI
Grunnet situasjonen rundt covid-19, må vi dessverre avlyse årets marked for publikum. Vi ønsker fortsatt å holde et arrangement, men da kun for deltagere. I tråd med myndighetenes anbefalinger, blir dette da med opptil 200 deltagere. Vi kjører det som et spleiselag der alle deltagere er med på å betale for leie av plassen, bålved, ekstraordninære utgifter knyttet til sanitærforhold mm. ettersom inntektene fra publikum bortfaller. Prisen på dette settes til 250,- pr. person 16 år og over. Barn under 16 betaler ingenting.

 

Øvrige elementer som underholdning og salg av mat og drikke, håndteres ikke av laget, men det er selvsagt åpent for deltagere å gjøre dette på eget initiativ så lenge det er innenfor myndighetenes gjeldende bestemmelser.

 

Det er viktig at alle følger smittevernsregler og vi må være ekstra nøye på at deltagere er korrekt registrert, både i forbindelse med påmelding og deltagelse. I tillegg er det ekstremt viktig at man ikke besøker hverandres leire uten et klart samtykke fra leieren beboere. Selv man selv føler seg trygg, er det ikke nødvendig å påføre andre hverken bekymringer eller smitte.

For våre tilreisende fra utlandet, så er det viktig å merke seg at karantenereglenene endrer seg stadig vekk. For øyeblikket kan kun reisende fra Norden, men unntak av Sverige, reise inn til Norge uten karantene. Alle som kommer inn til Norge, må også regne med kontroll av varer og bagasje på grensen.

Vi oppdaterer denne nettsiden fortløpende slik at den er i tråd med gjeldende regler og retningslinjer fra myndighetene.

Når arrangementet nærmer seg, kommer vi tilbake med detaljer om hvordan det faktisk blir og hvordan vi må forholde oss til situasjonen. Godkjente deltagere vil da også få beskjed om betalingsinformasjon og øvrige detaljer om markedet.

OPPSUMMERT: Slik prognosene ser ut, kan vi altså ha et spleiselag kun for vikinger med et tak på 200 deltagere. VELKOMMEN! :-)

Til påmelding

UPDATED JULY 8th

Due to the covid-19 situation, we are sorry that we unfortunately have to cancel this year's market for the public audience. We would still like to have an event, but only for participants. Accordingly to the authorities' guidelines, this will be with a limit of 200 participants. As we'll have no income from the public audience, we will ask for a fee from all participants to pay for renting the area, firewood, extra expenses related to hygiene etc. so that we break even financially. The fee is 250NOK for each person 16 years of age or older. There is no fee for children under 16 years.

 

Other parts of the market such as entertainment and sale of food and beverages, will not be handled by Gjallarstadir. However, participants may of course arrange this on their own as long as it's according to the authorities' current decisions.

It is important that everyone obeys the governmental guidelines to avoid contamination and we must be extra careful that all participants are correctly registered, both when registering and during the market. In addition, it is extremely important that you do not visit other camps without a specific acceptance from the owners. Even though you feel safe, it is not necessary to worry others or contaminate them.

For our visiting guests from abroad, it is important to be aware that the quarantine rules keep changing. For the moment, only travellers from the Nordic countries, except Sweden, may enter the country without a quarantine (10 days). All travellers should also count on that goods and luggage will be checked at the border.

We will update this website accordingly to the current rules and guidelines as provided from the authorities.

As we are getting closer to the event, we will inform you with details on how we will manage the situation and the market. Approved participants will then get more information regarding payment and details regarding the market.

SUMMARY: How it looks now, we might be able to arrange an event only for Vikings, limited to 200 people. WELCOME! :-)

To the registration

bottom of page